Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

formalności budowlane

Zakładając, że przyszły Inwestor posiada już działkę, należy załatwić następujące formalności, oraz zdobyć niezbędne dokumenty :

 1. Na początek należy wystąpić do gminy o Warunki Zabudowy (WZ) lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jeśli gmina taki plan miejscowy już posiada.
 2. Gdy nie ma planu – należy złożyć w gminie wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, załączając do wniosku wyrys z mapy zasadniczej (mapa do celów lokalizacyjnych w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy).
 3. Należy także zwrócić się do gestorów poszczególnych sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodnokanalizacyjnej, w wypadku braku wody lub/i kanalizacji, należy odebrać zaświadczenie, że nie jest możliwe ich podłączenie. Jest to podstawa do zaprojektowania studni, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Następnie należy zamówić mapę do celów projektowych (u uprawnionego
  geodety)
 5. Wypis z rejestru gruntów (Wydział Geodezji UG)
 6. Ekspertyzę geotechniczną gruntu (firma geologiczna) – należy najpierw ustalić z projektantem FuturaDom położenie domu na działce, aby geolog mógł wykonać odwierty w odpowiednich miejscach.
 7. Na podstawie tych dokumentów oraz uzgodnień z Inwestorami w sprawie ewentualnych zmian, które mogą być istotne, FuturaDom może już zacząć przygotowywać projekt budowlany.
 8. W razie potrzeby należy uzgodnić projekt w ZUDP,. z sanepidem, inspekcją pracy, konserwatorem zabytków (jeśli jest to konieczne – decyduje Starostwo Powiatowe, taka konieczność jest też zawsze opisana w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu).
 9. Następnie należy złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egz projektu wraz z potrzebnymi opiniami i uzgodnieniami – czas załatwienia sprawy do 65 dni w zależności od Starostwa Powiatowego.
 10. Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, należy kupić I zarejestrować w urzędzie dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ustanowieniu kierownika budowy i zamiarze rozpoczęcia robot budowlanych (co najmniej 7 dni wcześniej).
 11. Teraz można już przystąpić do wykonania płyty fundamentowej, której wykonanie Inwestor zleca firmie FuturaDom, lub wykonuje ją we własnym zakresie na podstawie projektu wykonanego przez FuturaDom. Niezależnie od tego, kto wykonuje płytę fundamentową, po jej wylaniu konstruktor firmy FuturaDom dokonuje jej pomiaru i odbioru.
 12. Po odbiorze płyty zlecamy produkcję domu w fabryce FuturaDom, która trwa 6-10 tygodni.
 13. Po wyprodukowaniu, elementy domu są przywożone na plac budowy, rozpoczyna się montaż i wykończenie zgodnie z zakresem objętym umową.
 14. Po zakończeniu wszystkich robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
 15. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania domu.
Przeraża Cię natłok spraw związanych z budową domu?

Na życzenie Inwestora FuturaDom zajmie się przygotowaniem wszystkich dokumentów oraz dopełni formalności urzędowych potrzebnych do projektowania. Konieczne będzie jedynie wystawienie odpowiednich pełnomocnictw oraz pokrycie kosztów z tym związanych.